For COVID-19 updates, visit the official government website www.sacoronavirus.co.za

From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
From one of the best, to the best
Slider

Premier Winde has stated that the WCG’s top priority is ensuring that as many people over 50 years old vaccinated are by the end of the year. Increasing access to vaccinations for this group, especially in areas with lower vaccination numbers, is the primary focus.

If you are over 50 and are still hesitant about getting vaccinated, please chat with your local doctor or nurse and ask questions on the data and information you need, which will help you to make an informed and empowered decision.

Vaccines save lives, and by protecting our healthcare system, they save jobs too. I encourage you to take up your vaccination opportunity as soon as you can.

Register to vaccinate in the following ways:

 

UKHUSELEKO LWECOVID-19: SIYABABONGOZA ABANT' ABANEMINYAKA ENGAMA-50 NANGAPHEZULU UBUDALA UKUBA BAGONYE PHAMBI KOKUPHELA KONYAKA KA-2021

INkulumbuso uWinde ithe eyona nto iphambili kuRhulumente weNtshona Koloni kukuqinisekisa ukuba abant' abaninzi abaneminyaka engaphezulu kwengama-50 ubudala bagonyiwe ekupheleni konyaka. Ukwandisa ukufikelela kugonyo kweli qela labantu, ngakumbi kwiindawo ezinamanani aphantsi ogonyo, kuyeyona nto iphambili ekugxilwe kuyo.

Ukuba uneminyaka enggaphezu kwengama-50 kwaye usathandabuza malunga nokufumana ugonyo, nceda uthethe nogqirha okanye nomongikazi wengingqi yakho uze ubuze imibuzo ngedatha nangeenkcukacha ozidingayo, eziyakuthi zikuncede ukubeni wenze isigqibo unolwazi kwaye uxhotyisiwe.

Izitofu zogonyo zisindisa ubomi, kwaye ngokukhusela inkqubo yethu yezempilo, zisindisa nemisebenzi. Ndiyakukhuthaza ukuba uthathe ithuba lakho lokugonya ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.

Bhalisela ukugonya ngezi ndlela zilandelayo:

         tyelela ku-https://vaccine.enroll.health.gov.za/#/ (ilinki inokufunyanwa nakule webhusayithi www.westerncape.gov.za)

         dayela *134*832# uze ulandele imiyalelo (SIMAHLA kuzo zonke iiNetwekhi zoMsantsi Afrika); okanye thumela igama elithi REGISTER ngoWhatsApp ku-0600 123456

 

COVID-19-VEILIGHEID: ONS SPOOR MENSE AAN WAT 50 JAAR OF OUER IS OM HULLE VOOR EINDE 2021 TE LAAT INENT

Premier Winde het verklaar dat die WKR se topprioriteit is om te verseker dat soveel mense van 50 jaar en ouer teen die einde van die jaar ingeënt is. Groter toegang tot inentings vir hierdie groep, veral in gebiede met laer inentingsgetalle, is die primêre fokus.

Indien jy ouer as 50 is en steeds huiwerig is om ingeënt te word, gesels asseblief met jou plaaslike dokter of verpleegster en vra vrae oor die data en inligting wat jy nodig het, wat jou sal help om 'n ingeligte en bemagtigde besluit te neem.

Entstowwe red lewens, en deur ons gesondheidsorgstelsel te beskerm, red dit ook mense se beroepe. Ek moedig jou aan om jou geleentheid om ingeënt te word so gou as moontlik te gebruik.

Registreer op die volgende maniere:

 

Issued by Corporate Communication, Department of the Premier endorsed by the Department of Health